Una obra és i així s’ha de veure, una estructura amb lògica pròpia que busca neutralitat, diluint en la repetició segons un ordre, la singularitat, excepcionalitat i figuració dels elements que la composen.

Plantegem l'Arquitectura a partir de la idea de valorar l'honestedat constructiva basada en la jerarquització d'elements i el criteri de considerar que, en essència, una obra és i així s'ha de veure, una estructura amb lògica pròpia que busca neutralitat, diluint en la repetició segons un ordre, la singularitat, excepcionalitat i figuració dels elements que la composen, afavorint la comprensió, apropiació i expressió d'una globalitat amb tots els atributs.

Considerem que un edifici és, el resultat essencial de les enginyeries, definint uns espais sensibles a les referències del context, i preparats per a la diversitat i versatilitat que permet allargar la seva vida útil a una societat en contínua evolució i preocupada per la sostenibilitat.

Un edifici s'ha d'adaptar, amb precisió, a una funció que canvia en un lloc que perdura.

Allò que només s'ajusta a voluntats momentànies, ho considerem complementari, efímer i prescindible, i ocupa un segon ordre en la jerarquia dels elements que el materialitzen, sense intervenir en el que defineix la seva personalitat i caràcter.